Què fem a líniesdevida.cat?

A líniesdevida.cat instal·lem escales com a complement necessari per a l’adequació de les cobertes. Les escales amb o sense protecció dorsal ofereixen una gran possibilitat d’usos en la indústria i en la gestió d’instal·lacions d’alçada.

Instal·lació de diferents sistemes d’escala

El sistema d’escala de protecció dorsal està orientat als seus múltiples usos. Tots els models estan fabricats segons les normes i prescripcions exigides, assegurant d’aquesta manera seguretat i un muntatge fàcil.

Instal·lem diferents models d’escala amb o sense línia de vida que s’adapten a qualsevol instal·lació (escales d’accés, per a façana, per a pous, espais confinats, entre d’altres.) Totes les escales són certificades i homologades.

A líniesdevida.cat col·loquem escales d’alumini amb línies de vida integrades en la mateixa, dissenyades per a l’ús d’una o dues persones simultàniament, separades per una distància de 4 metres.

Les persones que utilitzin l’escala han d’estar proveïdes d’arnès per estar connectades a l’escala mitjançant un carro per desplaçar-se al llarg de l’escala. L’extensió en una de les guies de l’escala permet a l’usuari l’accés. També es pot instal·lar un desembarcament telescòpic extensible fins 1,10 metres, o una plataforma de seguretat sobre el parapet amb baranes.

Aquestes escales poden ser equipades amb protecció dorsal, per a la protecció contra la caiguda a la sortida.

Líniesdevida.cat també instal·la escales de gat fabricades d’acord amb les normes: NF E 85.016 d’edificis industrials, instal·lacions industrials, locals i terrats tècnics, i NF EN ISO 14.122-4 d’instal·lacions sobre maquinària.

La dimensió interior de l’escala és de 710mm, aquesta composta per 5 tirants. L’espai entre els arcs és de 1500mm. La sortida de l’escala sobrepassa 1m, el replà del graó, a la sortida de l’escala, aquesta equipada amb dues baranes laterals de 1m d’alçada. Cada 8m les instal·lacions consten d’un canvi de tram constituït de dos cèrcols juxtaposats i d’un replà de repòs. L’escala comença entre els 2,30m i els 3m del sòl. Aquesta equipada amb una porta a la sortida.

La part baixa de les escales pot estar equipada per una porta d’anti-intrusió, porta proveïda d’un pany que s’instal·la a la base de l’escala bloquejant la pujada de l’escala a 2 metres d’altura.

Tipus d’escales:

  • Escales amb línia de vida
  • Escales amb línia de vida rail
  • Escales sense línia de vida
  • Sortida d’escales