Què és una línia de vida?

La línia de vida és un dispositiu de seguretat individual utilitzat en els treballs d’alçada, que permeten a l’usuari fixar-se per tal de prevenir riscos i caigudes.

Pensades per ser utilitzades quan no és possible instal·lar una protecció col·lectiva, les línies de vida garanteixen la seguretat dels usuaris en intervencions temporals o irregulars.

“Les línies de vida que instal·lem compleixen amb la norma EN 795 Classe C.”

La línia de vida, doncs, és considerat un suport horitzontal constituït per un cable de seguretat sostingut en ancoratges fixos, en el qual el punt de subjecció del EPI llisca per permetre a la persona assegurar-se en els desplaçaments i treballar amb total seguretat.

Viabilitat de les nostres línies de vida

Les nostres línies de vida es poden utilitzar en tot tipus d’indústria, en la construcció d’edificis nous, en rehabilitacions d’edificis i també en obres d’enginyeria civil. S’adapten a tot tipus de suports (suports de formigó, estructures de ferro o de fusta, etc.), diferents àmbits (interior o exterior) i zones de risc.

Som una empresa que subministra, instal·la i realitza el manteniment de línies de vida (dispositiu anti caiguda).

Línies de vida horitzontal

Les nostres línies de vida horitzontals són dispositius d’assegurament anticaigudes per a desplaçaments horitzontals. Busquem total seguretat a alçades tan comunes com serien teulades, ponts, façances… és a dir, tot tipus de cobertes que no posseeixen proteccions col·lectives, com cobertes inclinades o voladissos.

Les línies de vida horitzontals són dispositius fixes o flexibles d’encoratge pensats per reccórrer sense perill llocs amb un alt risc de caigudes. Són ideats per poder-se connectar i moure a qualsevol punt del cable.

Aquest tipus de línia de vida evita caigudes indesitjades, ja que són un mecanisme segur utilitzat per desplaçaments al llarg del dispositiu d’encoratge.

Línies de vida vertical

Les nostres línies de vida verticals són dispositius d’assegurament anticaigudes per a desplaçaments verticals. Són mecanismes de protecció que s’instal·len en escales verticals metàl·liques i amb trams llargs sense replà o proteccions, i en torres, pilars, ponts, grues, entre d’altres.

L’objectiu de les línies de vida verticals és buscar l’accés a indrets verticals amb total seguretat. Són sistemes de protecció contra caigudes que permeten als treballadors pujar i baixar estructures amb total confiança i seguretat.

Línies temporals

Les nostres línies de vida temporals són dispositius d’assegurament anticaigudes per a desplaçaments ràpids i senzills sota dos punts d’encoratge de suficient resistència. Gràcies a la seva longitud regulable, aquest sistema ofereix una gran versatilitat d’ús en diferents situacions.

També denominades línies de vida provisionals, aquest tipus de dispositius són sistemes instal·lats de forma eventual, ja que tan sols estan instal·lats per treballs i feines puntuals o bé perquè en un moment concret el treballador faci les seves labors de forma segura.